Odszkodowanie za szkodę ze skutkiem śmiertelnym

Od 1997 r. straciłeś bliską Ci osobę?

Jeśli tak, uzyskamy zadośćuczynienie i odszkodowanie dla Ciebie i Twojej rodziny.

W przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym – osoby bliskie zmarłemu są uprawnione do ubiegania się o odszkodowanie.

Takie odszkodowanie należne jest jeżeli zmarły nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo był dzieckiem do lat 13.

Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.

Odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym

Śmierć bliskiej osoby to moment niezwykle trudny, który niesie za sobą wiele konsekwencji dla rodziny osoby zmarłej. Pogorszenie stanu zdrowia, znaczące pogorszenie statusu materialnego, trudności w wychowaniu dzieci to tylko jedne z licznych problemów, z jakimi muszą borykać się bliscy ofiary śmiertelnego wypadku i innych nagłych zdarzeń, które zakończyły się śmiercią. Choć nie ma skutecznego sposobu, który ukoiłby ból i cierpienie bliskich ofiary, odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym z całą pewnością pomagają odnaleźć się w nowej, bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dowiedz się, kiedy i komu przysługuje takie odszkodowanie i na co zwrócić uwagę, ubiegając się o świadczenie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Kiedy należy się odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym?

Odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym należą się poszkodowanym, którzy stracili bliską im osobę wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub wskutek czynu niedozwolonego, którego osoba zmarła była ofiarą. Stosunkowo najczęściej bliscy osób tragicznie zmarłych zgłaszają się do nas, gdy ofiara zginęła w wypadku komunikacyjnym, ale prowadzimy także sprawy o odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym, do których doszło w pracy lub w wyniku popełnionego przestępstwa, np. pobicia. Odszkodowanie oraz inne świadczenia należą się bliskim ofiary, która nie przyczyniła się do tragicznego skutku zdarzenia – nie była winna tragedii, a do śmierci (również w wyniku śmiertelnych obrażeń) doszło wskutek działania innej osoby. Aby uzyskać odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym, należy wykazać bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem czy czynem niedozwolonym a śmiercią osoby bliskiej.

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym – ile czasu na roszczenia?

Każdy rozstrój zdrowia, który trwa dłużej niż 7 dni, powoduje, że wypadek lub inne zdarzenie, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu, nosi znamiona przestępstwa. Podobnie traktowane są szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym – nawet, jeśli ofiara zginęła w nieszczęśliwym wypadku, sprawa badana była przez prokuraturę i nosiła ona znamiona przestępstwa. Oznacza to, że poszkodowani (bliscy ofiary wypadku) mają 20 lat na wnioskowanie o odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Komu przysługuje odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym?

Odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym przysługują wszystkim bliskim ofiary:

 • współmałżonkowi
 • dzieciom
 • rodzicom
 • rodzeństwu
 • wnuczkom
 • dziadkom
 • partnerowi

W przypadku ustalania, komu przysługuje odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, są brane pod uwagę więzy krwi, a także faktyczna zażyłość między ofiarą a poszkodowanym. Dlatego w niektórych przypadkach takie świadczenia należą się dalekim krewnym czy osobom spoza rodziny. O odszkodowanie za szkodę osobową ze skutkiem śmiertelnym z powodzeniem mogą ubiegać się także partnerzy ofiary, którzy żyli w nieformalnym związku. Przy ustalaniu wysokości świadczeń, w szczególności wysokości zadośćuczynienia, brana pod uwagę jest między innymi więź, jaka łączyła ofiarę z osobą poszkodowaną – stopień zażyłości i inne ważne okoliczności. Ponadto trzeba pamiętać, że roszczenie każdej z bliskich ofiar jest roszczeniem samodzielnym i o świadczenie muszą oni ubiegać się każdy osobno, a jego wysokość również może się różnić w zależności od tego, komu jest ono wypłacane. Oznacza to także, że wypłata roszczenia jednej osobie bliskiej ofiary nie zamyka drogi do wypłaty roszczeń innej osobie bliskiej ofiary, o ile roszczenia te nie dotyczą tych samych kosztów leczenia czy pochówku.

Odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym – jakie świadczenia należą się poszkodowanym?

Bliscy ofiary śmiertelnego wypadku bądź innego zdarzenia mogą ubiegać się o jedno lub wszystkie przewidziane w prawie roszczenia:

 • jednorazowe odszkodowanie za koszty leczenia i pogrzebu
 • jednorazowe odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
 • zadośćuczynienie
 • renta alimentacyjna

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny – pokrycie kosztów pogrzebu i kosztów leczenia

Czas tuż po śmierci osoby bliskiej jest wyjątkowo trudny. Przeżywanie tragedii utrudnia dodatkowo konieczność załatwienia wielu formalności, a część z nich wiąże się z niemałymi kosztami. W ramach odszkodowania za wypadek śmiertelny, poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za:

 • transport zwłok
 • trumnę
 • wykupienie miejsca na cmentarzu
 • kwiaty, wieńce, znicze
 • zakup ubrań dla osoby zmarłej oraz odzieży żałobnej dla rodziny
 • opłaty za pogrzeb
 • koszt stypy
 • koszty leczenia, jeśli po wypadku ofiara była leczona lub rehabilitowana

Należy zaznaczyć, że odszkodowanie za koszty związane z pogrzebem przysługują bez względu na przyznany zasiłek pogrzebowy z ZUS-u. Zakład ubezpieczeń, który wypłaca odszkodowanie, nie może pomniejszyć świadczenia o wysokość zasiłku pogrzebowego. Aby odzyskać pieniądze za wszystkie poniesiona koszty, należy przedstawić stosowne paragony lub faktury. W przypadku braku takich dokumentów, odszkodowanie zostanie wyliczone na podstawie średniej wydatków za pogrzeb. Jednocześnie warto podkreślić, że zasiłek pogrzebowy z ZUS może uzyskać każdy (nie tylko rodzina), kto pokryje koszty pogrzebu. Aby było to możliwe, należy przedstawić w ZUS odpowiednie dokumenty: wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, skrócony odpis aktu zgonu, zaświadczenie płatnika o podleganiu ubezpieczeniu rentownemu na dzień zgonu (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), oryginalne rachunki za wydatki związane z pogrzebem oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo wnioskodawcy z osobą zmarłą, jeśli takie występowało.

Odszkodowanie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym – znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej nie zostało zdefiniowane, jednak dotychczasowe orzecznictwo wskazuje, że sformułowanie to należy rozpatrywać nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale znacznie szerzej. Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć, w jaki sposób szkoda osobowa ze skutkiem śmiertelnym, czyli śmierć ofiary, wpłynęła na życie poszkodowanego:

 • czy i w jakim stopniu pogorszyła się sytuacja finansowa?
 • czy i w jakim stopniu poszkodowanemu jest trudniej wychowywać dzieci?
 • czy i w jakim stopniu poszkodowany mógł liczyć na wsparcie, opiekę ofiary?

Pod uwagę należy wziąć, czy ofiara opiekowała się rodzicami lub dziadkami, czy współmałżonek ofiary ze względu na samodzielną opiekę nad dzieckiem po śmierci ofiary musiał zrezygnować częściowo lub całkowicie z pracy zarobkowej, a także w jakim stopniu pogorszenie sytuacji materialnej jest skutkiem pogorszenia się stanu zdrowia po stracie bliskiej osoby. Odszkodowanie to wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia, ubiegać się o nie mogą współmałżonkowie i partnerzy, dzieci, rodzice, wnuki i dziadkowie – każdy poszkodowany w wyniku straty bliskiej osoby musi osobno wnioskować o odszkodowanie.

Zadośćuczynienie za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym

W przeciwieństwie do odszkodowania, zadośćuczynienie jest świadczeniem, które przysługuje nie za straty finansowe, a za straty niematerialne. Utrata bliskiej osoby wywołuje wiele negatywnych skutków emocjonalnych, psychicznych, zdrowotnych. Żal, ból po stracie bliskiego nie pozostaje obojętny na codzienne funkcjonowanie. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy śmierć bliskiej osoby przyczyniła się do depresji, stanów lękowych i innych kłopotów ze zdrowiem. Podupadanie na zdrowiu w wyniku utraty bliskiego może być tym większe, im silniejsze więzi łączyły ofiarę z poszkodowanym. Chociaż zadośćuczynienie wspiera bliskich ofiar wypadków w sferze finansowej, nie zwraca ono strat finansowych – ma ono za zadanie zrekompensować krzywdy moralne poniesione w związku ze śmiercią najbliższej osoby. Według orzecznictwa kwota zadośćuczynienia za szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym powinna być na tyle wysoka, by „wywołała pewne odczucie sprawiedliwości”.

Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa, siły więzi między osobą zmarłą a poszkodowanym oraz rozmiaru poniesionej straty moralnej. Przyznawane jest ono najbliższym ofiary, a każda osoba poszkodowana musi ubiegać się o zadośćuczynienie we własnym zakresie – świadczenie to niezależne jest od świadczeń przyznanym innym osobom poszkodowanym.

Renta alimentacyjna za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Renta alimentacyjna, inaczej nazywana rentą odszkodowawczą lub rentą wyrównawczą, przysługuje wszystkim osobom, którym osoba zmarła płaciła alimenty zasądzone przez sąd – najczęściej są to dzieci zmarłego oraz współmałżonek. Wysokość renty alimentacyjnej ustalana jest na podstawie prawdopodobnych możliwości finansowych zmarłego oraz potrzeb osób poszkodowanych. Renta alimentacyjna przysługuje w okresie, w jakim na osobie zmarłej ciążył obowiązek alimentacyjny. Ponadto o rentę alimentacyjną mogą ubiegać się także osoby, których zmarły dobrowolnie wspierał finansowo, o ile zasady współżycia społecznego wymagają, by takie wsparcie było kontynuowane w formie świadczenia.

Odszkodowanie za szkodę osobową ze skutkiem śmiertelnym jest nieodzownym wsparciem finansowym dla bliskich ofiar, osób poszkodowanych, które muszą odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji życiowej i materialnej. Za uzyskane ze świadczeń pieniądze można rozpocząć leczenie lub przeznaczyć je na rozwój osobisty, by w przyszłości poprawić sytuację finansową rodziny. Są one też ogromnym wsparciem na samym początku walki o możliwie najlepszą przyszłość bez wsparcia ofiary wypadku. Towarzystwa ubezpieczeniowe nierzadko umniejszają siłę więzi poszkodowanego z ofiarą, szczególnie jeśli nie były one rodziną. Często wypłacane świadczenia są zaniżone. Dlatego wszystkich, którzy stracili bliskiego w wyniku szkody osobowej ze skutkiem śmiertelnym zapraszamy do kontaktu – pomożemy w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową lub wywalczymy odpowiednio wysokie świadczenie na drodze sądowej.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the plane.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the heart.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE