Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych
W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, spełniając obowiązek
informacyjny, wskazujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelarii
Odszkodowawczej Automobile Expert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowo –
Akcyjna, ul. Cegielniana 1, 42-280 Częstochowa, KRS 00004561110 (dalej jako „Administrator” lub
„Automobile”).
Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres
wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail bezpieczny@kancelariaae.pl
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące z
Automobile i niektórzy jej partnerzy handlowi, oraz podmioty realizujące na rzecz Administratora
usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z Automobile lub do podjęcia
czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Automobile, w celach:
• statystycznych,
• badania satysfakcji klienta,
• dochodzenia roszczeń;
• marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług
Automobile oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych
celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego
względem interesu Automobile
3) związanych z inną działalnością marketingową Automobile i podmiotów z nim współpracujących –
w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
4) podatkowych oraz rachunkowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, ustania celu
przetwarzania oraz celów z nim powiązanych, a także nie dłużej, niż wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane i przetwarzane w celach, o którym mowa powyżej, również
przez podmioty współpracujące z Automobile
Pani/Pana nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Informujemy także, że Administrator podejmuje wszelkie starania i dokłada należytej staranności, celem
zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.
Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę, ze skutkiem od
chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych.
2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) – może Pani/Pan żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Automobile
4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.
5. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
6. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Pani/Pana danych osobowych.
7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z
Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty
elektronicznej, na adres e-mail bezpieczny@kancelariaae.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w
zależności od przedmiotu umowy – innych danych, jest warunkiem jej zawarcia. Ich podanie nie jest
obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez Automobile.
Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z
przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
Więcej informacji odnośnie danych osobowych, podstaw prawnych i zakresu oraz czasu ich
przetwarzania, a także zmian udzielonych zgód i ich odwołania znajdzie Pani/Pan w polityce
prywatności, dostępnej na stronie www.kancelariaae.pl