Wypadek przy pracy

Zdarzenie w miejscu pracy lub w delegacji.

Zdarzenie nagłe powodujące uraz lub śmierć. Uzyskamy odszkodowanie na rehabilitację lub utrzymanie rodziny.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to pojęcie, które zostało zdefiniowane w ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Jest nim nagłe zdarzenie o charakterze zewnętrznym, do którego dochodzi podczas wykonywania obowiązków zawodowych – zarówno na polecenie pracodawcy, jak i bez wyraźnego polecenia pracodawcy. Ponadto do wypadku przy pracy może dojść również w sytuacji, gdy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą firmy a miejscem, gdzie wykonuje obowiązki zawodowe. Również w trakcie podróży służbowej może mieć miejsce wypadek przy pracy, o ile czynności wykonywane przez pracownika wynikały z jego obowiązków, a do wypadku (np. wypadku samochodowego) nie doszło z winy pracownika.

Warrior Fitness turanabol uk Got 15 Minutes? Shorter Workouts Might Be Best | Fitness | MyFitnessPal

Aby zdarzenie mogło być uznane za wypadek przy pracy musi mieć charakter nagły i być wywołane przyczyną zewnętrzną.

W ustawie wymienionych jest wiele sytuacji, w których może dojść do wypadku przy pracy – między innymi odbywanie stażu lub przygotowania do zawodu na podstawie skierowania przez powiatowy urząd pracy, odbywanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony, treningi sportowe i uczestnictwo w zawodach sportowych przez osobę pobierającą stypendium, odbywanie służby zastępczej czy nauka stypendystów w Krajowej Szkole Administracji publicznej. Zakres ten jest jeszcze szerszy, jednak do wypadków przy pracy najczęściej dochodzi w fabrykach i produkcyjnych zakładach pracy.

Należy jednocześnie podkreślić, że wypadkowi przy pracy może ulec osoba zatrudniona zarówno na podstawie umowy o pracę, w oparciu o umowę agencyjną, umowę zlecenie i umowę o dzieło.

Zbiorowy, ciężki i śmiertelny wypadek w pracy

Oprócz niegroźnych zdarzeń, wyróżniamy trzy rodzaje wypadków w pracy, które wymagają podjęcia dodatkowych, specjalnych działań przez pracodawcę:

 • zbiorowy wypadek w pracy – ulegają mu co najmniej dwie osoby
 • ciężki wypadek w pracy – utrata wzorku, słuchu, mowy, nieuleczalna lub zagrażająca życiu choroba, uszkodzenie lub znaczne oszpecenie ciała, choroba psychiczna w wyniku urazu po wypadku przy pracy, utrata zdolności rozrodczych, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie
 • śmiertelne wypadek w pracy – śmierć w wyniku doznanych obrażeń następuje do 6 miesięcy od wypadku

Jakie odszkodowanie za wypadek przy pracy należy się poszkodowanemu?

W zależności od tego, w jakich okolicznościach doszło do wypadku, poszkodowany w wypadku przy pracy pracownik może ubiegać się o różnego rodzaju odszkodowanie. Jeśli do wypadku nie doszło w wyniku zaniedbań pracodawcy, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy lub inne świadczenia na podstawie ustawy wypadkowej z ZUS:

 • zasiłek chorobowy – w przypadku niezdolności do pracy po wypadku w pracy (a także w wyniku choroby zawodowej)
 • świadczenie rehabilitacyjne – po wykorzystaniu zasiłku chorobowego, gdy dalsze leczenie daje szansę na powrót do pracy
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – w przypadku wypadku w pracy i doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub choroby zawodowej, gdy stan zdrowia nie pozwala wrócić do pracy
 • zasiłek wyrównawczy – gdy wskutek wypadku (lub choroby zawodowej) i uszczerbku na zdrowiu wynagrodzenie pracownika zmalało
 • jednorazowe odszkodowanie – przysługuje, gdy w skutek wypadku przy pracy (lub choroby zawodowej) ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, utrzymującego się dłużej niż 6 miesięcy
 • dodatek pielęgnacyjny – na leczenie stomatologiczne i szczepienia ochronne
 • renta szkoleniowa – ZUS może orzec celowość przekwalifikowania się zawodowego, gdy poszkodowany wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wrócić do wykonywanego zawodu, ale jego zdrowie pozwala na wykonywanie innego zawodu
 • renta rodzinna – dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku przy pracy
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej

Jeśli do wypadku przy pracy doszło w wyniku zaniedbań pracodawcy, pracownik może dodatkowo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy:

 • jednorazowe odszkodowanie – pokrywać ono powinno wszystkie poniesione w wyniku wypadku koszty leczenia, rehabilitacji, leków, dojazdów; jednorazowe odszkodowanie pokrywa również leczenie w prywatnych placówkach medycznych
 • zadośćuczynienie – za doznane szkody niematerialne, szkody moralne, urazy psychiczne i cierpienie fizyczne
 • renta – rekompensata za zmniejszone lub stracone dochody, za zwiększone potrzeby (w wyniku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu) oraz za gorszą perspektywą zarobkową w przyszłości

Dobrą praktyką jest ubezpieczenie firmy od nieszczęśliwych wypadków i w razie takiego zdarzenia, najczęściej to ubezpieczyciel pokrywa roszczenia – zarówno jednorazowe odszkodowanie i zadośćuczynienie, jak i renta w takim przypadku wypłacana jest przez firmę ubezpieczeniową. Jednocześnie należy pamiętać, że pracownik, który ubiega się o odszkodowanie za wypadek w pracy, musi dowieźć, że uszczerbek na zdrowiu powstał wskutek wypadku przy pracy, a także wykazać się dowodami w postaci dokumentacji, opinii biegłego, zeznaniami świadków, które potwierdzają zarówno okoliczności zdarzenia, a także skutek, do jakiego zdarzenie to doprowadziło. Dlatego w walce o odszkodowanie i inne świadczenia pomocne są nie tylko dokumenty i rachunki, ale także chronologiczne zapiski o samym wypadku, postępie w leczeniu i rehabilitacji.

Wypadek w pracy – jak wygląda procedura powypadkowa?

Gdy dojdzie do wypadku w pracy, uruchomiona musi zostać właściwa procedura. Poszkodowany pracownik musi zgłosić pracodawcy zdarzenie, o ile pozwala na to stan zdrowia. Wypadek w pracy mają także obowiązek zgłosić świadkowie. Następnie należy zabezpieczyć miejsce wypadku – wszystko musi pozostać w stanie nienaruszonym tak, jak wyglądało to w chwili wypadku. Pracodawca uruchamia zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi między innymi kierownik działu BHP i zakładowy inspektor pracy w zbiorowych, ciężkich i śmiertelnych wypadkach lub pracownik działu BHP i oddziałowy inspektor pracy w pozostałych przypadkach. Ponadto w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik innego działu, który wykonuje służbę BHP lub sam pracodawca, a jeśli w zakładzie nie ma obowiązku tworzenia służby BHP – zewnętrzny specjalista ds. BHP. Zdarza się, że utworzenie pełnego zespołu powypadkowego nie jest możliwe – w takich sytuacjach tworzy go pracodawca wraz z zewnętrznym specjalistą ds. BHP. Ponadto wypadek ciężki, zbiorowy bądź śmiertelny pracodawca ma obowiązek zgłosić do prokuratury oraz właściwego inspektora pracy.

Zespół powypadkowy ma 14 dni na stworzenie protokołu, w którym opisane zostają wszystkie okoliczności wypadku. Jeśli istnieją podejrzenie co do winy pracownika, który uległ wypadkowi, należy je bezwzględnie udowodnić. Protokół musi zostać przedstawiony poszkodowanemu lub rodzinie zmarłego w wypadku, a ci mają prawo zgłosić wątpliwości co do treści protokołu. Po upływie 5 dni od sporządzenia protokołu, pracodawca zobligowany jest go zatwierdzić. Jeśli doszło do ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku, protokół musi zostać przekazany inspektorowi pracy. Każdy protokół z wypadku w pracy należy przechowywać 10 lat.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy, należy zakończyć leczenie. Po zakończonym leczeniu (i rehabilitacji) należy złożyć pełną dokumentację medyczną w ZUS, wraz z protokołem powypadkowym, zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9, które wstawia lekarz prowadzący oraz wnioskiem o odszkodowanie. Zaświadczenie to nie może być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku do ZUS.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu odszkodowania bądź decyzji o odmowie świadczenia wraz z podaniem powodu. Jeśli poszkodowany nie zgadza się z decyzją, w przeciągu 30 dni od jej otrzymania może się od niej odwołać. Odwołanie przysługuje od decyzji odmownej oraz od decyzji pozytywnej, jeśli – według poszkodowanego – przyznana kwota odszkodowania jest zbyt mała.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – pomoc prawna

Proces odszkodowawczy nierzadko trwa zbyt długo, a poszkodowanemu utrudnia się uzyskanie właściwej kwoty odszkodowania bądź całkowicie odmawia prawa do odszkodowania lub innego świadczenia. Dzieje się tak zarówno w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS, jak i wszczęcia postępowania odszkodowawczego u pracodawcy i jego ubezpieczyciela. Dlatego ofiary wypadków w pracy coraz częściej szukają pomocy w profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Do Automobile Expert zgłaszają się osoby, które są na różnym etapie walki o odszkodowanie i inne świadczenia. Naszym klientom pomagamy w składaniu odwołania od niesprawiedliwej decyzji ZUS, w reklamacjach składanych do firm ubezpieczeniowych oraz reprezentujemy w sądzie, gdzie nierzadko trafia sprawa o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dzięki naszemu wsparciu prawnemu wiele poszkodowanych oraz rodzin ofiar śmiertelnych uzyskało godne wsparcie – odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i inne świadczenia, jakie przysługują osobom, które uległy wypadkowo w pracy.

Jeśli i Ty szukasz pomocy prawnej ws. wypadku przy pracy, walczysz o przyznanie odszkodowania lub o jego wyższą kwotę, skontaktuj się z nami. Pomożemy w przygotowaniu dokumentów, napisaniu odpowiedniego wniosku i innych pism, będziemy Cię reprezentować w negocjacjach z pracodawcą i jego ubezpieczycielem, a w razie potrzeby w sądzie. Zapraszam do kontaktu!

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the key.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the cup.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE