Wypadek w gospodarstwie rolnym

Uległeś wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie?

Uzyskujemy rekompensaty finansowe nie tylko dla właściciela gospodarstwa ale również dla pracowników czy osób zamieszkałych w gospodarstwie.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Praca w rolnictwie wiąże się z dużym ryzykiem – co roku dochodzi do wielu wypadków przy pracy rolniczej. Wiele z nich związanych jest z obsługą ciężkich maszyn i urządzeń, część z nich jest skutkiem opieki nad bydłem i innymi zwierzętami hodowlanymi. O skali zagrożenia podczas pracy w gospodarstwie rolnym najlepiej świadczą o tym statystyki KRUS, dotyczące odszkodowań za wypadki w gospodarstwach rolnych. Dobrą wiadomością jest fakt, że mimo wciąż wielu wypadków, liczba ta z roku na rok maleje. Według danych KRUS w 2020 roku zgłoszono 10974 wypadków, podczas gdy w 2019 roku było tych wypadków o 2667 więcej. Od 2011 roku liczba wypadków zmalała aż o 54%, jednak zmalała także liczba osób ubezpieczonych w KRUS o 23,2% w stosunku do 2011 roku.

 

W związku z licznymi wypadkami, również śmiertelnymi, rolnicy od dawna mają obowiązek wykupowania polisy OC rolnika, są także ubezpieczeni w KRUS (ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie), dzięki temu mogą liczyć na odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Kiedy i komu takie świadczenie przysługuje.

Jakie odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej należy się poszkodowanemu?

Osobie uprawnionej do odszkodowania za wypadek w rolnictwie należy się:

 • jednorazowe odszkodowanie – 809 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji – 16180 zł
 • jednorazowe odszkodowanie za śmierć – 80900 zł dla małżonka lub dziecka oraz dodatkowe 16180 zł dla każdego kolejnego uprawnionego do odszkodowania
 • jednorazowe odszkodowanie za śmierć – 40450 zł, gdy uprawnionymi do odszkodowania są inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci oraz dodatkowe 16180 zł dla każdego kolejnego uprawnionego do odszkodowania
 • jednorazowe odszkodowanie za śmierć – 16180 zł, gdy uprawnionymi do odszkodowania są jednocześnie małżonek, dzieci i inni członkowie rodziny; każdemu uprawnionemu kwota ta przysługuje niezależnie od kwoty odszkodowania wypłaconej innym uprawnionym

Do osób uprawnionych do odszkodowania za wypadek w rolnictwie zalicza się rolnik, jego rodzina oraz pracownicy. Świadczenia te są wypłacane z KRUS. Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS jest zawsze świadczeniem jednorazowym, jednak w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, rolnikowi przysługuje renta z KRUS, o ile w czasie wypadku podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu. Ponadto dzięki obowiązkowemu OC rolnika, poszkodowany rolnik w wypadku przy pracy rolniczej, może w niektórych sytuacjach liczyć na dodatkowe odszkodowanie. Każdego rolnika obowiązują także składki OC na pojazdy – np. OC na ciągnik rolniczy, z którego może zostać wypłacone odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku z udziałem ciągnika.

Czym jest wypadek w rolnictwie?

Wypadek przy pracy w rolnictwie definiowany jest analogicznie, jest wypadek przy pracy. Oznacza to, że za wypadek w rolnictwie uznaje się każde losowe zdarzenie, które:

 • miało buy steroids online miejsce na terenie gospodarstwa rolnego
 • miało miejsce w drodze z domu na gospodarstwo rolne lub w drodze z gospodarstwa rolnego do domu
 • miało miejsce poza gospodarstwem rolnym, jeśli poszkodowany przebywał tam w celach związanych z pracami w gospodarstwie rolnym
 • miało miejsce na terenie innego gospodarstwa rolnego, które ma bezpośredni związek z gospodarstwem poszkodowanego

Wymienione powyżej sytuacje, dotyczą samego rolnika, jego domowników oraz pracowników. Do domowników, którzy mogą ulec wypadkowi w rolnictwie, zalicza się członków rodziny, w tym dzieci, które ukończyły 16. rok życia i które podejmują prace w gospodarstwie rolnym. Członkowie rodziny rolnika mogą zamieszkiwać to samo gospodarstwo domowe lub sąsiednie (np. w tej samej wsi).

Ponadto w przepisach prawnych wyodrębnione zostało stanowisko pomocnika rolnika. W tym przypadku za wypadek w rolnictwie uznaje się zdarzenie losowe, do którego doszło podczas zbiorów owoców, warzyw, chmielu, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, podczas ich sortowania, klasyfikowania bądź usuwania zbędnych elementów tych roślin. Czynności te muszą zostać uwzględnione w umowie. Do wypadku przy pracy pomocnika rolnika nie zaliczają się natomiast zdarzenia losowe, do których doszło w trakcie podróży z domu do gospodarstwa rolnego.

Komu należy się odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

Odszkodowanie za wypadek w pracy rolniczej należy się wszystkim rolnikom, ubezpieczonym w KRUS, a także jego rodzinie zamieszkującym to samo gospodarstwo rolne oraz pracownikom. Ponadto do wypadku nie może dojść z winy rolnika (naruszenia zasad BHP czy rażących zaniedbań), a rolnik (lub inny poszkodowany) nie może być w trakcie wypadku pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych ani innych środków psychoaktywnych. Do wypadku w rolnictwie może dojść wskutek źle działającej maszyny rolniczej, wskutek nieprzewidzianego zachowania zwierząt hodowlanych, wskutek zatrucia nawozami, a także wskutek upadku i innych zdarzeń losowych. Rolnikowi, rodzinie i pracownikom należy się odszkodowanie zarówno za uszczerbek na zdrowiu, utratę życia, jak i rozwinięcia się choroby zawodowej.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej z KRUS

Każdemu rolnikowi oraz rodzinie i pracownikom za wypadek rolniczy przysługuje odszkodowanie z KRUS. Aby je uzyskać, rolnik lub rodzina rolnika musi niezwłocznie (a nie później niż 6 miesięcy po wypadku) zgłosić zdarzenie do najbliższego oddziału KRUS, co pozwoli na uruchomienie postępowania dowodowego. Po wypadku, oprócz udzielenia pierwszej pomocy i wezwania odpowiednich służb (pogotowia ratunkowego), należy także zabezpieczyć miejsce wypadku oraz urządzenia i maszyny rolnicze, jeśli do wypadku doszło z ich udziałem. Bezwzględnie należy pamiętać o ich unieruchomieniu, by nie doszło do kolejnego wypadku w trakcie udzielania pierwszej pomocy lub później.

Procedury po wypadku przy pracy rolniczej

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej, nie jest konieczne wzywanie pogotowia czy policji, o ile wypadek nie był poważny. Należy jednak sporządzić oświadczenie z wypadku, jak najdokładniej opisując zdarzenie – przydatne będą zdjęcia, rysunki i zeznania świadków. Po zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej w najbliższym oddziale KRUS na miejsce zdarzenia przyjeżdża pracownik, który dokonuje oględzin miejsca, sprzętu i oceny całej sytuacji. Na tej podstawie sporządzany jest protokół powypadkowy w dwóch, jednakowo brzmiących egzemplarzach – jeden zostaje w KRUS, drugi dostarczany jest poszkodowanemu lub jego rodzinie. Na zgłoszenie zastrzeżeń co do treści protokołu powypadkowego poszkodowany ma 7 dni kalendarzowych, a odwołanie musi mieć formę pisemną. Ponadto, w przypadku obrażeń ciała, poszkodowany wzywany jest na komisję lekarską, na której orzecznik KRUS stwierdza czy i w jakim stopniu doszło do obrażeń w wyniku wypadku przy pracy rolniczej. Na odwołanie od decyzji komisji lekarskiej KRUS poszkodowany ma 14 dni. Na podstawie protokołu powypadkowego przyznawane jest odszkodowanie z KRUS. Ponadto oświadczenie to bywa bardzo pomocne przy staraniach o odszkodowanie z OC rolnika. Z doświadczenia wiemy, że procedura przyznawania odszkodowania za wypadek przy pracy rolnej z OC rolnika jest bardziej skomplikowany, niż procedura, jaką przeprowadza KRUS.

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC rolnika

Każdy, kto zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC rolników w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie OC rolników działa na zbliżonej zasadzie do ubezpieczenia OC pojazdów. Obejmuje ono budynki gospodarcze, a przede wszystkim chroni ono rolnika na wypadek szkód, jakie poniosłyby osoby trzecie w wyniku nieszczęśliwego wypadku, związanego z prowadzoną działalnością rolniczą. Oznacza to, że osoby postronne, które zderzą się z bydłem, które uciekło z pastwiska, mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika. Podobne odszkodowanie należy się osobom pogryzionym lub przygniecionym przez zwierzęta hodowlane, poszkodowanym w wyniku najechania na nie lub na ich pojazd przez pojazd wolnobieżny czy doznania uszczerbku lub uszkodzenia mienia przez odłamki kamieni, wypadające spod kosiarki lub innych urządzeń.

Postronna osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika(zwrot kosztów leczenie, zwrot kosztów naprawy mienia, zwrot kosztów dojazdów na leczenie i rehabilitację, zadośćuczynienie za straty moralne, rentę wyrównawczą za utracone dochody, gdy po wypadku poszkodowany nie może podejmować pracy zarobkowej i rentę za zwiększone potrzeby, związane z leczeniem po wypadku.

Odszkodowanie z OC rolnika przysługuje także osobom pracującym w gospodarstwie rolnym, jeśli poszkodowany wykaże, że do wypadku doszło z winy rolnika, a także samemu rolnikowi – odszkodowanie to pokryje jednak wyłącznie koszty związane z uszczerbkiem na zdrowiu, nie pokryją zaś szkód na mieniu.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie – pomoc prawna

Postępowanie powypadkowe, jakie prowadzi KRUS, daje tym większą szansę na wypłacenie odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej, im szybciej wypadek ten zostanie zgłoszony i im lepiej zostanie przygotowana dokumentacja. Chociaż nie jest konieczny raport policji czy dokumentacja z pogotowia, takie dokumenty znacząco ułatwiają dochodzenie swoich praw. Jeśli poszkodowany nie zdecyduje się na wezwanie pogotowia, konieczna jest wizyta lekarza, gdyż odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może zostać wypłacone wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej. Będzie ona także potrzeba w przypadku ubiegania się o odszkodowanie z OC rolnika.

Wszystkich poszkodowanych w wypadku w gospodarstwie rolnym zapraszamy do kontaktu – pomożemy w uzyskaniu odszkodowania z KRUS i z OC rolnika. Oferujemy pomoc na każdym etapie procedury odszkodowawczej – od kompletowania dokumentacji (w tym dokumentacji medycznej), przez negocjacje, po reprezentowanie klientów podczas procesu.

Potrzebna ci pomoc?

Zadzwoń w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku
po godzinie 16:00 lub
Bezpłatnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dlaczego Twoje odszkodowanie z Kancelarią AE?

 

Oszczędzamy Twój czas

18 lat doświadczenia pozwala nam uzyskiwać odszkodowania szybko i skutecznie

Wysokie odszkodowania

Analizujemy każdą sprawę i pozyskujemy odszkodowanie z możliwie największej ilości miejsc.

Doświadczony zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza gwarantuje uzyskanie najwyższych odszkodowań.

Wynagrodzenie po odszkodowaniu

Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Nie odzyskamy dla Ciebie pieniędzy, nie zarobimy.

18 Lat doświadczenia
610,358,253 zł Uzyskane odszkodowanie
63,542 Ilość klientów
99% Skuteczność
 
Zamknij

Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

Zadzwoń: 34 324 24 31

albo skorzystaj z formularza poniżej  wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
  Please prove you are human by selecting the house.

  Nie wiesz czy należy Ci się odszkodowanie?

  Zadzwoń lub skorzystaj z fomularza / tel. 34 324 24 31   wysyłając niniejszą wiadomość wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną w zgłaszanej sprawie
   Please prove you are human by selecting the cup.

   X
   WYŚLIJ ZGŁOSZENIE